Ang Banal na HapunanThis is a featured page


Ang Banal na Hapunan ay ginagawa bilang pag- aalaala sa sa kamatayan ni Hesus at ng bago siya mamatay ito ay ginaganap kasama ng Kanyang mga apostol, na pinagpira-piraso ang tinapay simbolo ng katawan ni Hesus na nagkadurog- durog at ang Saro na may alak na gawa sa ubas na simbolo ng Kanyang Dugo na nabuwis para sa Kanyang mga lingkod, ang Banal na Hapunan ay Banal na gawain sa Iglesia kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya ni Kristo na sama- samang gaganapin ito bilang paganap sa kalooban ng Diyos, at ito ay utos ng Diyos sa Kanyang mga lingkod mga apostol at Kristiano sa panahon ngayon, ang pakikibahagi dito ay may pamantayan na dapat sundin ayon sa Bibliya, kailangan miyembro ng Iglesia, malinis ang buhay at nauunawaan ang Salita ng Diyos kung bakit siya makikibahagi sa Banal na Hapunan kasama ng mga kapatiran, ang tinapay at saro na ipapamahagi kasama ang pagbabasa sa Salita ni Hesus ng tanggapin yaon ay importanteng bahagi ng Banal na Hapunan, bilang pag- alala sa katawan at dugo ni Hesus na nabuwis para sa Kanyang mga lingkod na tatanggap nito.


Mga makakatulong bersikulo sa Bibliya.


*Ang Huling Hapunan kasama si Hesus.

Lucas 22:

7Dumating ang araw ng Tinapay na Walang Pampaalsa. Kinakailangan na sa araw na iyon ay kakatay ng batang tupa ng Paglagpas.

8Sinugo ni Jesus si Pedro at si Juan at kaniyang sinabi: Umalis kayo at maghanda kayo ng hapunan ng Paglagpas upang tayo ay makakain.

9Ngunit sinabi nila sa kaniya: Saan mo kami nais maghanda?

10Sinabi niya sa kanila: Narito, sa pagkapasok ninyo sa lungsod, masasalubong ninyo ang isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kaniyang papasukan.

11Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay: Ipinasasabi sa iyo ng guro: Saan ang silid na pampanauhin na doon ay makakakain ako ng hapunan ng Paglagpas kasama ng aking mga alagad? 12Ipapakita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghanda.

13Umalis sila at kanilang nasumpungan ang lahat tulad ng sinabi sa kanila. Naghanda sila ng hapunan ng Paglagpas.

14Nang dumating ang oras, dumulog si Jesus sa hapagkainan kasama ang kaniyang labindalawang apostol.

15Sinabi niya sa kanila: Mahigipit kong hinangad na kumain ng hapunan ng Paglagpas na kasama kayo bago ako maghirap.

16Sinasabi ko ito sa inyo dahil hindi na ako kakain nito hanggang ito ay maganap sa paghahari ng Diyos.

17Pagkatanggap niya ng isang saro, nagpasalamat siya at sinabi: Kunin ninyo ito at paghati-hatian ninyo.

18Sinasabi ko ito sa inyo dahil hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang dumating ang paghahari ng Diyos.

19Pagkakuha niya ng tinapay, nagpasalamat siya. Pinagputul-putol niya ito at ibinigay sa kanila. Kaniyang sinabi: Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin.

20Sa gayunding paraan, pagkatapos na makapaghapunan, kinuha niya ang saro at sinabi: Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na ibinuhos para sa inyo.

21Bukod dito, narito, ang mga kamay ng magkakanulo sa akin ay kasama ko sa hapag.

22Tunay na ang Anak ng Tao ay humahayo ayon sa itinakda. Ngunit sa aba ng taong iyon na magkakanulo sa akin.


*Ang mga utos sa paganap nito

1 Mga Taga-Corinto 11

17Ngayon, sa sasabihin ko, hindi ko kayo pinupuri sapagkat ang pagtitipon ninyo ay hindi para sa ikabubuti kundi sa lalong ikasasama.

18Ito ay sapagkat una sa lahat, sa pagtitipun-tipon ninyo sa iglesiya, naririnig ko na may pagkakampi-kampi sa inyo. Naniniwala ako na maaaring ito ay totoo.

19Ito ay sapagkat kinakailangang mahayag ang pangkat na nagtuturo ng mga kamalian na nasa inyo nang sa gayon ay mahayag ang mga katanggap-tangap sa Diyos.

20Sa pagtitipon ninyo sa isang dako, hindi kayo nagtitipon upang kumain ng hapunan ng Panginoon.

21Ito ay sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumakain ng kani-kaniyang hapunan nang una sa iba. Kaya ang isa ay gutom at ang isa ay lasing.

22Hindi ba mayroon kayong mga bahay upang doon kumain at uminom? O baka naman hinahamak ninyo ang iglesiya ng Diyos at ipinapahiya ang mga walang pagkain? Ano ang dapat kong sabihin? Pupurihin ko ba kayo sa ganito? Hindi ko kayo pupurihin.

23Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ay ipinagkanulo, ay kumuha ng tinapay.

24Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputul-putol niya ito, at sinabi: Kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan na pinagputul-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.

25Sa gayunding paraan kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan. Sinabi niya: Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.

26Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating.

27Ang sinumang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.

28Ngunit suriin muna ng tao ang kaniyang sarili. Pagkatapos hayaan siyang kumain ng tinapay at uminom sa saro.

29Ito ay sapagkat siya na kumakain at umiinom nang hindi karapat-dapat ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kaniyang sarili. Hindi niya kinikilala nang tama ang katawan ng Panginoon.

30Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at may karamdaman at marami ang natulog na.

31Ito ay sapagkat hindi tayo hahatulan kung hahatulan natin ang ating mga sarili.

32Kung tayo ay hinahatulan, tayo ay tinuturuan upang hindi tayo mahatulang kasama ng sanlibutan.

33Kaya nga, mga kapatid, sa inyong pagtitipon upang kumain, maghintayan kayo sa isa't isa.

34Kapag ang sinuman ay nagugutom, hayaan siyang kumain muna sa bahay. Ito ay upang hindi kayo magtipun-tipon sa kahatulan.

Aayusin ko ang ibang mga bagay sa pagdating ko.
Written/Posted by:

James M. Gutierrez
Young Bible Theologian

No user avatar
James307
Latest page update: made by James307 , Jun 27 2008, 5:15 PM EDT (about this update About This Update James307 Edited by James307


view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.